>>ΤOLL BOOTH CANOPY AT KM 135+715 OF THE HIGHWAY P.A.TH.E.

Toll Booth Canopy at km 135+715 of the highway P.A.TH.E.

The Company NEA ODOS SA by the terms of its duties, instructed INSTAT SA to check the structural adequacy of the existing Canopy in order to place the new variable message system (VMS) and payment management system (PMS).

Η εταιρία ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ανέθεσε στην εταιρία INSTAT AE τον έλεγχο της στατικής επάρκειας του υφιστάμενου στεγάστρου προκειμένου να προβεί στην ανάρτηση νέων πινακίδων VMS (variable message system) και PMS (payment management system)

Pictures taken by: Konstantinos Papanikolaou

EN